گزارش جهانی  بحران مواد غذایی سال 2018

گزارش جهانی بحران مواد غذایی سال 2018

گزارش جهانی بحران مواد غذایی سال 2018  Global Report on Food Crises آخرین گزارش جهانی بحران مواد غذایی حاکی از افزایش سطح گرسنگی حاد در جهان است.در سال 2017 حدود 124 میلیون نفر در 51 کشور جهان در شرایط ناامنی حاد غذایی بسر می برند که این میزان 11 میلیون نفر بیشتر از...